24

Informatica MDM Multidomain 10.1: Developer Specialist


Certification Industry: IT (Developer, Data, Architect)

Certificate Name: Informatica MDM Multidomain 10.1: Developer Specialist

Certificate Issuing Authority: Informatica

Certification Price:

Certificate Validity:

Certification Details:

Exam Details: