727

Open Certified Data Scientist (Open CDS) Details


Certification Industry: IT (Developer, Data, Architect)

Certificate Name: Open Certified Data Scientist (Open CDS)

Certificate Issuing Authority: TheOpenGroup.org

Certification Price:

Certificate Validity:

Open Certified Data Scientist (Open CDS) Exam Details: